Privacybeleid Cinz Training & Coaching

Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik je persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met je persoonsgegevens omga, heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 mei 2020.

Contactgegevens

Cinz Training & Coaching

Pelikaan 51

2986 TC Ridderkerk

KvK 72441054

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Cindy Bakker-de Leeuw van Weenen, telefoonnummer +31 6 10 65 03 62,

Cindy@Cinz-training.nl

https://www.cinz-training.nl

Vooraf

Privacy vind ik heel belangrijk en ik doe mijn uiterste best je privacy te waarborgen. In deze privacy verklaring omschrijf ik welke gegevens ik verzamel en vastleg om mijn werk goed te kunnen doen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Cinz Training & Coaching, statutair gevestigd in Ridderkerk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer vanKoophandel onder nummer 72441054.

Door gebruik te maken van de diensten van Cinz Training & Coaching geef je aan het privacy beleid te accepteren.

Ik behandel de verkregen gegevens vertrouwelijk onder het mom ‘Wat u niet wil dat u geschiedt, doe dat ook de ander niet’. De verwerking van de gegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het gebruik van persoonsgegevens door Cinz Training & Coaching

Cinz Training & Coaching verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan mij verstrekt via de website, e-mail, telefoon en app. Daarnaast kan ik je persoonsgegevens verkrijgen via derden (bijvoorbeeld je werkgever) in het kader van mijn dienstverlening.

Welke gegevens gebruik ik?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe en welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken.

Wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam en e-mail. Door het plaatsen van je bericht en het versturen van het contactformulier deel je deze gegevens automatisch met mij.

Op het moment dat we samen aan de slag gaan met jouw loopbaan verwerk ik je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, cv, aantekeningen van de gesprekken en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren en om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Ik gebruik deze gegevens om jou zo goed mogelijk te helpen gedurende de looptijd van onze overeenkomst.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam of die van jouw contactpersoon, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK-nummer, eventueel btw-nummer, klantnummer, e-mailadres, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik na toestemming, jouw naam, bedrijfsnaam, website, eventuele foto en inhoud van jouw bericht. Evaluaties over mijn diensten bewaar ik tot jij een verzoek doet tot verwijdering.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Cinz Training & Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer een bewaartermijn voor persoonsgegevens van de duur van het project of traject + 7 jaar. In juli en december van elk jaar worden de dossiers geschoond.

Facturen bewaar ik langer, omdat ik me moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Deze blijven acht jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

In het kader van mijn dienstverlening kunnen derden persoonlijke gegevens inzien. Voorbeelden zijn de leverancier van mijn website en mijn boekhouder. Deze derden mogen je persoonsgegevens slechts verwerken voor de doeleinden die strikt noodzakelijk zijn.

Voor het inzetten van testbureaus en het daarbij doorgeven van jouw gegevens, vraag ik vooraf je toestemming.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Cinz Training & Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Tot slot kunnen persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Cinz Training & Coaching aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Cinz Training & Coaching verstrekt geen persoonsgegevens voor commerciële of goede doelen.

Website

Voor de (werking van de) website

www.cinz-training.nl

wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plugins. De informatie hieronder gaat daarom vooral over de diensten waar Cinz Training & Coaching gebruik van maakt en wat zij mogelijk met de verworven informatie doen.

Cinz Training & Coaching heeft een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om haar service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik track jouw gebruik van mijn website met WP Statistics en ben hierbij gebonden aan de bewaartermijnen van WP Statistics.

Cookies of vergelijkbare technieken die Cinz Training & Coaching gebruikt

Voor een zo goed mogelijke werking van deze websites worden cookies gebruikt.

In deze verklaring lees je wat cookies zijn, welke cookies Cinz Training & Coaching gebruikt en waar deze cookies voor dienen.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van mijn website en zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Omdat Cinz Training & Coaching graag wil weten hoe de bezoekers de website gebruiken, zodat het gebruik van de website geoptimaliseerd kan worden, gebruikt Cinz Training & Coaching WP Statistics.

De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd.

Cinz Training & Coaching kan je daarom niet persoonlijk herleiden.

Bij jouw eerste bezoek aan de website ben je al geïnformeerd over deze cookies en is jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/mijn-browsegeschiedenis-wissen-als-ik-een-browser-/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cinz Training & Coaching en heb je het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Cindy@Cinz-training.nl.

Verzoek tot inzage en gegevensoverdraging kan alleen persoonlijk na afspraak. Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen zes weken, op jouw verzoek .

Cinz Training & Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Cinz Training & Coaching persoonsgegevens beveiligt

Cinz Training & Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Cindy@Cinz-training.nl.

Privacyverklaring Cinz Training & Coaching

Heb je nog vragen over het privacybeleid van Cinz Training & Coaching?

Stuur dan een email naar Cindy@Cinz-training.nl. Ook als je vragen hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen, kun je dit emailadres gebruiken.

Wijzigingen

Cinz Training & Coaching behoudt te allen tijde het recht haar privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig mijn privacybeleid op deze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 mei 2020.